bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY „AKSON”

ROZDZIAŁ I


Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

& 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy „Akson”

& 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

& 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

& 4
Stowarzyszenie Pomocy „Akson” jest organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

& 5
Stowarzyszenie może uczestniczyć w związkach i korporacjach pozarządowych realizujących podobne cele statutowe.
& 6
1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2.O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust.1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
& 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

& 8
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania.

& 9
Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest pomoc dzieciom, rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

& 10
1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego


a) nieodpłatna działalność pożytku publicznego

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. działania edukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne nastawione na rozwiązanie problemów podopiecznych oraz wspomagające wszechstronny rozwój osób,
3. pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
4. organizowanie ośrodków pomocy dla osób będących w kryzysie, ofiar przemocy, handlu ludźmi,
5. prowadzenie działań na rzecz osób w kryzysie i ofiar przemocy,
6. występowanie w obronie praw podopiecznych,
7. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
8. udzielanie pomocy rzeczowej, materialnej, finansowej osobom potrzebującym,
9. współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych, organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów tematycznych oraz innych działań skierowanych na rozwiązywanie tych problemów,
10. prowadzenie działań charytatywnych,
11. nauka, edukacja, przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych,
12. opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych dla grup zagrożonych dysfunkcją, wykluczeniem,
13. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwo publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
14. działania na rzecz mniejszości narodowych,
15. ochronę i promocję zdrowia,
16. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
17. prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
18. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
19. działania na rzecz oświaty i wychowania,
20. tworzenie i realizacja programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym ubogich, potrzebujących wsparcia,
21. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
22. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
23. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
24. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, edukacja, kształcenie osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wykluczonych,
25. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
26. organizacja i promocja wolontariatu,
27. organizacja konkursów, jarmarków i aukcji,
28. organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
29. angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną.


b) odpłatna działalność pożytku publicznego


1. działania edukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne nastawione na rozwiązanie problemów podopiecznych oraz wspomagające wszechstronny rozwój osób,
2. pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
3. organizowanie ośrodków pomocy dla osób będących w kryzysie, ofiar przemocy, handlu ludźmi,
4. prowadzenie działań na rzecz osób w kryzysie i ofiar przemocy,
5. występowanie w obronie praw podopiecznych,
6. współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych, organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów tematycznych oraz innych działań skierowanych na rozwiązywanie tych problemów,
7. nauka, edukacja, przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych,
8. opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych dla grup zagrożonych dysfunkcją, wykluczeniem,
9. działania na rzecz mniejszości narodowych,
10. ochronę i promocję zdrowia,
11. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
12. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
13. działania na rzecz oświaty i wychowania,
14. tworzenie i realizacja programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym ubogich, potrzebujących wsparcia,
15. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
16. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
17. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
18. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, edukacja, kształcenie osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wykluczonych,
19. organizacja konkursów, jarmarków i aukcji,
20. organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
21. sprzedaż wytworów pracy podopiecznych.

2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przy współpracy z:
Kuratorium Oświaty i Wychowania, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Związkami Wyznaniowymi, Radami Osiedla, Poradniami Pedagogiczno- Psychologicznymi, Poradniami Zdrowia Psychicznego, Narodowym Funduszem Zdrowia, Szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

& 11
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
2.Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczana działalność pożytku publicznego

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

& 12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, obywatele polscy i cudzoziemcy.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

& 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

& 14
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

& 15
Członek zwyczajny ma prawo:
1.czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2.korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
3.zgłaszać opinię, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
4.nosić odznakę Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1.brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz wykonywać zadania organizacyjne,
2.przestrzegać postanowienia statutu,
3.podporządkować się uchwałom i decyzjom władz Stowarzyszenia,
4.regularnie opłacać składki członkowskie.

& 16
1.Członek wspierający i honorowy ma takie same prawa co członek zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2.Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział –z głosem doradczym-w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3.Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

& 17
1.Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. skreślenie z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12-tu miesięcy,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
e. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
f. wykluczenia z powodu długotrwałego zaprzestania udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz w wykonywaniu zadań organizacyjnych,
g. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
2.W przypadkach określonych w ust.1 pkt. c, f orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. d, e Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny i wskazując prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.


ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna

& 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków,
2.Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna,
4.Sąd Koleżeński,

& 19
1.Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
2.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
3.W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 min. później tego samego dnia - może ono obradować skutecznie bez względu na liczbę uczestników.
4. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V
Walne Zebranie Członków

& 20
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym-członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

&21
1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, wybory uzupełniające raz w roku a co 4 lata sprawozdawczo-wyborcze do władz.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

& 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1.określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2.uchwalenie statutu i jego zmian,
3.uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,
4.skreślony,
5.wybór władz Stowarzyszenia (Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze) i ich odwołanie,
6.wybory uzupełniające (coroczne Walne Zebranie),
7.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8.ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
9.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10.rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
11.podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
12.nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
13.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
14.podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.


ROZDZIAŁ VI
Zarząd

& 23
1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.Walne Zebranie Członków wybiera w wyborach tajnych Zarząd w składzie: 3-5 osób, który się konstytuuje i wybiera spośród siebie Prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, w tym samym trybie Zarząd może być odwołany.
3.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnym Zebraniem Członków.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku i są zwoływane przez Prezesa lub wiceprezesów lub osobę upoważnioną przez Prezesa.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

& 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1.realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2.określanie szczegółowych kierunków działania,
3.ustalanie budżetu i preliminarzy,
4.sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5.uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia dotyczących realizowanych celów statutowych,
6.podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia ruchomego lub nieruchomego,
7.powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8.zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9.organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10.podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie),
11.prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12.wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

& 25
1.Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba uprawniona przez Prezesa.
2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obradom.

& 26
W miejsce ustępujących członków Zarządu Zarząd ma prawo wybrać z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w liczbie nie większej niż dwóch członków.


ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna


& 27
1.Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 1- 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w wyborach tajnych lub jawnych, jeżeli taka jest wola członków zebrania, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji.

& 28
Do zadań komisji należy:
1.kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2.występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3.prawo wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo wnioskowania o zwołanie zebrania Zarządu,
4.składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków i udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
5.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

& 29
1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3.Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


ROZDZIAŁ VIII

& 30 skreślony

& 31 skreślony


ROZDZIAŁ IX
Majątek i fundusze

& 32
1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
a. wpływy ze składek członkowskich,
b. dotacje,
c. darowizny i zapisy,
d. inne wpływy z działalności statutowej.

3.Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych i wykonywania czynności prawnych uprawniony jest Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz. Do ważności tych czynności wymagane są podpisy dwóch uprawnionych osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

4.Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ X

Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia


& 33
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

& 34
1.Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków powziętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w jawnym głosowaniu.
2.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie 5 członków.

& 35
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach lub inne przepisy powszechnie obowiązujące.Opublikował: Małgorzata Gałosz
Publikacja dnia: 19.08.2018
Podpisał: Małgorzata Gałosz
Dokument z dnia: 19.08.2018
Dokument oglądany razy: 1 203